Contact:

Telefon/fax: 0232.212.230

Dispecerat: 0232.218.253

0740.51.51.51

NOUTĂȚI ȘI COMUNICATE

Scrisoare de asteptari

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

pentru SOCIETATEA TERMO-SERVICE S.A. IAŞI

 

I. Introducere

Prezentul document este elaborat în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Scrisoarea de aşteptări reprezintă un document de lucru, care exprimă aşteptările Municipiului Iaşi, în calitate de autoritate publică tutelară, în ceea ce priveşte administrarea şi conducerea Societăţii TERMO-SERVICE S.A. IAŞI, întreprindere publică aflată în subordine.

Rolul Scrisorii de aşteptări este acela de a reflecta viziunea şi performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelară ca unic acţionar, din partea organelor de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica acţionariatului privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice, în vederea obţinerii rezultatelor prevăzute în Planul de Administrare, acoperind un orizont de timp de cel puţin patru ani.

II. Cadrul legal

Activitatea societăţii TERMO-SERVICE S.A. IAŞI este reglementată prin legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică, după cum urmează:

1. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.M.F.P. nr.l802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

3. O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.C.L. nr. 145/18.06.2001 privind înfiinţarea Societăţii TERMO-SERVICE IAŞI S.A.;

8. O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi susţinerea mediului de afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Rezumatul strategiei guvernamentale şi locale în domeniul specific de activitate şi obiectivele strategice ale societăţii

III. 1 Administraţia publică si provocările economice majore

Programul Naţional de Reformă constituie platforma-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor identificate de Comisia Europeană pentru Romania.

Reforma administraţiei publice se axează pe urmărirea obiectivelor stabilite prin Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020, intensificarea eforturilor în direcţia materializării acestora fiind esenţială. Intervenţiile privind finanţarea măsurilor de reformă cuprinse în strategie, susţinute din fonduri europene, joacă un rol deosebit de important în crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică. Astfel, administraţia publică este un factor determinant în coordonarea, reglementarea, promovarea şi implementarea politicilor şi acţiunilor care creează cadrul pentru atingerea ţintelor Strategiei Europa 2020.

În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice şi al stimulării dezvoltării locale, guvernul urmăreşte continuarea procesului de descentralizare, respectiv transferul de noi competenţe, însoţit de resursele corespunzătoare, de la nivelul administraţiei centrale către autorităţile administraţiei publice locale. Este avută în vedere implementarea de măsuri care să sporească legitimitatea autorităţilor publice în proiectarea şi îndeplinirea unor obiective strategice în plan economic, social şi cultural.

Asigurarea liberului acces la informaţii de interes public şi creşterea transparenţei decizionale rămân o prioritate pentru guvern, de natură să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor publice. Din această perspectivă, se urmăreşte implementarea Memorandumului Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public, astfel încât să fie instituită o guvernare participativă şi deschisă, cu respectarea aceloraşi standarde la toate palierele executivului. Potrivit raportului final privind punerea în aplicare a memorandumului, principalele provocări în domeniu sunt reprezentate de afişarea, din oficiu, a celor mai solicitate informaţii de interes public, respectiv standardizarea afişării datelor minimale prevăzute de cadrul legal. Schimbările vizează, în principal, oferirea unor modele de cereri, rapoarte etc., menite să faciliteze relaţia instituţie publică-solicitanţi, dezvoltarea de noi mecanisme de monitorizare şi adaptarea administraţiei la metode modeme de comunicare a informaţiilor.

Pentru eficientizarea exploatării soluţiilor de e-guvernare, se are în vedere dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice în scopul dezvoltării instrumentelor de e-guvemare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri precum şi asigurării viziunii şi a direcţiilor de acţiune din domeniul e-guvemării.

Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice se află în curs de implementare, având în vedere măsurile complexe în care sunt implicaţi mai mulţi factori de decizie. în vederea eliminării întârzierilor în achiziţii publice şi a obstacolelor birocratice, este prevăzută dezvoltarea, în mai multe etape, a unui ghid online care să cuprindă ciclul complet al achiziţiilor publice pentru autorităţile contractante şi părţile interesate.

Pentru reducerea şi prevenirea corupţiei la toate nivelurile administraţiei, Ministerul Justiţiei îşi orientează eforturile în direcţia implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, promovând astfel transparenţa actului decizional şi guvernarea deschisă, în folosul cetăţenilor. Lupta împotriva corupţiei reprezintă un exerciţiu continuu şi este important ca accentul să fie pus pe componentele de prevenţie şi educaţie. Consolidarea capacităţii administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie, monitorizarea procesului de elaborare a planurilor de integritate ale întreprinderilor publice sunt măsuri menite să conducă la creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii, factori-cheie pentru furnizarea unor servicii publice de calitate.

Totodată, prin adoptarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, România are în vedere reiterarea obiectivului strategic naţional de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, inclusiv la Convenţia şi Grupul de lucru anti-mită.

III.2 Viziunea privind consolidarea administraţiei publice la nivel national

Conform H.G. nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, prezentăm viziunea privind administraţia publică la nivel naţional:

Până în 2020, administraţia publică va avea un trend ascendent în raport cu Societatea, din punct de vedere al încrederii iar beneficiarii se vor bucura de servicii publice integrate, oportune şi de calitate, furnizate de către autorităţi şi instituţii publice proactive şi receptive la schimbare. Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea administraţii sunt transparenţa, profesionalismul, predictibilitatea şi adecvarea la nevoi, toate subsumate interesului public.

Administraţia publică va câştiga încrederea cetăţenilor şi a altor tipuri de beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanţă în calitatea prestării serviciilor. Autorităţile şi instituţiile publice vor fi apte să stimuleze implicarea cetăţenilor, identificând astfel probleme, anticipând provocări şi propunând soluţii pe care le fundamentează, testează şi validează sistematic. Astfel, se va genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetăţenilor şi ţintite pe eficienţă economică.

Prezenta strategie se întemeiază pe următoarele principii generale:

Principii în raport cu cetăţenii:

 •  Principiul transparenţei - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
 • Principiul participării - organizaţiile non-guvemamentale, sectorul privat, autorităţile locale şi instituţiile internaţionale contribuie la procesul de stabilire a priorităţilor strategiei.
 • Principiul echităţii - implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile publice şi de utilitate publică;
 • Principiul egalităţii de şanse - se asigură participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii, a tinerilor, precum şi egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi.
 • Principiul dezvoltării durabile - care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezente, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi;

Principii în raport cu propria activitate:

 • Principiul bunei guvernări - conform acestui principiu Guvernul trebuie să stabilească acţiuni clare şi eficiente pe baza unor obiective de calitate şi să aibă capacitatea de a răspunde rapid unor necesităţi sociale;
 • Principiul responsabilităţii - stabilirea priorităţilor reformei administraţiei publice este un proces orientat spre obţinerea de rezultate;
 • Principiul eficienţei şi eficacităţii - se va urmări atingerea obiectivelor printr-o utilizare optimală a resurselor disponibile şi obţinerea unor rezultate care să fie conforme cu obiectivele fixate;
 • Principiul stabilităţii şi predictibilităţii - măsurile de reformă urmăresc să creeze, în timp, un cadru stabil şi predictibil, atât pentru instituţiile din administraţia publică, cât şi pentru cetăţeni şi mediul de afaceri;
 • Principiul proporţionalităţii - orice măsură luată trebuie să fie adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit;
 • Principiul subsidiarităţii - constă în exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei publice situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi caredispune de capacitate administrativă necesară.

Obiectivele generale propuse prin strategie sunt:

 1. Adaptarea structurii si mandatului administraţiei la nevoile cetăţenilor si la posibilităţile reale de finanţare

Autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să deţină competenţele, capacitatea şi nivelul de autonomie necesar pentru furnizarea serviciilor publice şi rezolvarea treburilor publice în comunităţile locale.

       b. Implementarea unui management performant în administraţia publică

Implementarea unui management performant în administraţia publică reprezintă o condiţie esenţială pentru derularea reformelor actuale şi viitoare, fiind necesară abordarea coerentă şi coordonată a aspectelor referitoare la procesul decizional, resursele umane, tehnologia informaţiei, procesele interne, asigurarea calităţii şi cercetarea şi inovarea ca premise ale dezvoltării viitoare. Consolidarea planificării strategice, îmbunătăţirea procesului de consultare publică precum şi promovarea unor măsuri referitoare la etică şi integritate şi la reducerea şi prevenirea corupţiei sunt de natură să determine creşterea coerenţei, eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei procesului decizional în administraţia publică.

Un management performant al resurselor umane, de natură să asigure o gestiune previzională, coerentă şi stimulativă a carierei, va avea efecte benefice atât pentru instituţiile publice, din perspectiva eficientizării cheltuielilor de personal şi creşterii calităţii rezultatelor, cât şi pentru personal, din perspectiva motivării şi stabilităţii în funcţie. Totodată, pentru creşterea eficienţei activităţii derulate de administraţie este foarte important ca tehnologia informatică să fie utilizată la o scară largă, atât în raport cu cetăţenii, beneficiarii serviciilor cât şi cu alte instituţii publice.

În acest context este necesară dinamizarea implementării standardelor de management în administraţia publică şi creşterea capacităţii structurilor de audit intern, ale căror recomandări sunt esenţiale pentru creşterea performanţei în cadrul instituţiilor publice, limitarea risipei de resurse şi posibilităţilor de fraudă şi corupţie, detectarea din timp a disfuncţionalităţilor şi a neregulilor. Totodată, având în vedere faptul că un management performant urmăreşte nu doar gestionarea unei situaţii actuale, ci şi anticiparea situaţiilor viitoare, urmărirea tendinţelor în domeniu şi chiar crearea de tendinţe noi, o importanţă deosebită trebuie acordată managementului calităţii, promovării şi utilizării de bune practici, transferului de know-how şi cercetării şi inovării în administraţia publică.

     c. Debirocratizare si simplificare proceduri pentru cetăţeni, mediul de afaceri si administraţie

Reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor, atât pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, cât şi la nivel inter şi intra-instituţional, sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice (din perspectiva costurilor şi timpului de reacţie) şi să crească gradul de transparenţă şi integritate în prestarea serviciilor, contribuind totodată la creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.

      d. Consolidarea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice

Consolidarea capacităţii administraţiei publice este esenţială pentru asigurarea unor servicii publice de calitate, în condiţii de eficienţă şi accesibile beneficiarilor finali. Serviciile publice constituie principalul element la care cetăţeanul se raportează atunci când evaluează rezultatele, performanţele administraţiei publice. Pentru a asigura creşterea calităţii şi a accesului la serviciile publice este important să se dezvolte şi să se implementeze mecanisme care să asigure un nivel minim (standarde de calitate şi de cost), permiţând în acelaşi timp autorităţilor publice cu interes pentru inovare şi dezvoltare şi resursele necesare să dezvolte servicii la calitate superioară, precum şi diverse mecanisme alternative de livrare a acestora. în acest sens se impune crearea cadrului şi mecanismelor necesare prioritizării şi corelării necesarului de investiţii locale, promovarea de măsuri care să conducă la creşterea veniturilor proprii şi dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestiune a execuţiei bugetare, cu accent pe calitatea şi eficienţa cheltuielilor publice şi corelarea planificării strategice cu resursele financiare, care să eficientizeze managementul la nivelul autorităţilor publice locale.

Un obiectiv specific important este Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor şi reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice. Aceasta reprezintă o condiţie esenţială pentru furnizarea serviciilor publice în condiţii optime de calitate şi eficienţă pentru a răspunde pertinent şi anticipativ nevoilor beneficiarilor finali. în acest sens, prezenta Strategie propune o abordare care vizează patru domenii majore de intervenţie:

 • stabilirea standardelor de cost şi calitate pentru servicii publice;
 • încurajarea asocierilor în vederea promovării economiilor de scară;
 • dezvoltarea culturii manageriale în instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii publice;
 • îmbunătăţirea accesului la serviciile publice;

Instituirea unui management modern în instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii publice reprezintă o abordare strategică ce are în vedere, mai multe perspective:

          - corelarea planificării strategice cu bugetul şi resursele umane;

          - eficienţa cheltuirii fondurilor publice şi gestionarea responsabilă a bunurilor;

          - urmărirea asigurării calităţii;

          - deschidere, promptitudine şi anticipativitate în relaţia cu clienţii;

          - responsabilizare atât pentru acţiunile întreprinse cât şi pentru inacţiuni.

Pentru realizarea acestui deziderat se au în vedere, pe de o parte, acţiuni coordonate de formare în domeniul managementului serviciilor publice pentru decidenţii din instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii publice şi schimburi de experienţă între instituţii cu profil similar, elaborarea de manuale pentru managerii de servicii publice şi, pe de altă parte, măsuri legislative şi procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituţionale sau a angajamentelor asumate prin contractele de management.

Obiectivele strategice ale societăţii

Autoritatea publică tutelară este preocupată de următoarele obiective pe termen lung:

 • asigurarea continuităţii activităţii societăţii;
 • creşterea eficienţei generale a societăţii prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societății;
 • creşterea cotei de piaţă şi întărirea poziţiei pe o piaţă concurenţială, prin aplicarea unor tarife competitive şi îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi a serviciilor prestate de societate;
 • creşterea ponderii activităţilor secundare în veniturile totale ale societăţii;
 • creşterea productivităţii muncii;
 • creşterea portofoliului de clienţi - persoane fizice, juridice, inclusiv a portofoliului de contracte de prestări servicii/execuţii lucrări, în vederea creşterii cotei de piaţă şi întăririi poziţiei pe o piaţă concurenţială;
 • îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienţilor;
 • menţinerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate, securitate în muncă şi responsabilitate socială;
 • tehnologizarea activităţii desfăşurate prin modernizări, achiziţii de maşini, utilaje şi echipamente performante;
 • îmbunătăţirea permanentă imaginii societăţii prin asigurarea şi menţinerea conformităţii cu reglementările în domeniu;
 • îmbunătăţirea mentalităţii proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele societăţii, în ceea ce priveşte calitatea, protecţia mediului înconjurător, responsabilitatea socială şi securitate în muncă;
 • dezvoltarea durabilă a serviciilor;
 • introducerea unor metode moderne de management, de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice.

IV. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice Societatea TERMO-SERVICE S.A.

Activitatea de administrare imobile este activitatea principală a societăţii, activitate care are în componenţă administrarea financiară, tehnică şi juridică a asociaţiilor de proprietari, oferind o paletă largă de serviciii la cel mai mic tarif de pe piaţa de administrare din Iaşi, raportat la serviciile oferite.

Activităţile secundare pe care societatea le desfăşoară sunt după cum urmează: lucrări de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor şi părţilor comune ale asociaţiilor administrate efectuate de formaţiile specializate ale societăţii noastre, lucrări de întreţinere şi reparaţii instalaţii efectuate la terţi, lucrări interioare de zugrăveli, confecţii metalice, lucrări de vopsitorie, sigilări aparate individuale de măsură, lucrări de reparaţii faţade, corecţii de vegetaţie, închiriere nacelă, montare tâmplărie PVC.

Pentru realizarea misiunii Societăţii TERMO-SERVICE IAŞI S.A., autoritatea publică tutelară propune următoarele obiective strategice:

 Eficienta economică

 • Optimizarea permanentă a costurilor;
 • Actualizarea periodică a preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare;
 • Creşterea cotei de piaţă şi întărirea poziţiei pe o piaţă concurenţială, prin aplicarea unor tarife competitive şi îmbunătăţirea serviciilor prestate de societate;
 • Elaborarea şi aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice prin Programul anual de achiziţii publice în concordanţă cu cerinţele H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice precum şi actualizarea lui în concordanţă cu modificările intervenite pe parcursul exerciţiului financiar;
 • Aplicarea unor metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare şi la diminuarea cheltuielilor de funcţionare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale pentru achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii;
 • Creşterea cotei de piaţă prin promovarea de valori pozitive, care sunt mai apropiate de noile valori ale clienţilor actuali şi potenţiali;
 • Recuperarea creanţelor înregistrate din activitatea de exploatare a bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului, aflate în administrarea societăţii;
 • Creşterea ponderii activităţilor secundare în veniturile totale ale societăţii, prin adaptarea ofertei de lucrări la cerinţele clienţilor, prin contractarea şi executarea de lucrări la terţi sau încheierea de contacte de mentenanţă cu instituţii publice;
 • Realizarea unei profitabilităţi rezonabile;
 • Stabilirea, negocierea şi aprobarea unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari, în conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016, astfel încât, aceştia să reflecte evoluţia societăţii şi să permită o evaluare reală a performanţelor manageriale;
 • Criteriile de performantă, aşa cum vor fi ele stabilite prin contractul de mandat, trebuie să fie de natură să definească si să măsoare efortul depus/calitatea managementului pentru eficientizarea activităţilor şi realizarea obiectivelor generale din contractul de mandat.

Modernizarea si îmbunătăţirea serviciilor prestate

 • Eficientizarea procedurilor şi proceselor interne;
 • Creşterea portofoliului de clienţi - persoane fizice şi juridice, prin promovarea unor politici adaptate evoluţiei mediului de afaceri concurenţial;
 • Creşterea calităţii serviciilor prin asigurarea unui management eficient şi integrarea măsurilor prevăzute de sistemul de control managerial intern;
 • Menţinerea unui sistem de tarifare competitiv;
 • Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, formare şi motivare a personalului societății;
 • Tehnologizarea activităţii desfăşurate de Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. prin modernizări şi/sau achiziţii de utilaje performante;
 • Introducerea unor metode modeme de management;
 • Introducerea unor metode modeme de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice;
 • Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări şi a unui schimb de informaţii cât mai rapid şi sigur;
 • Gestionarea activităţii pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică.

          Competenta profesională

 • Creşterea eficienţei generale a întreprinderii publice, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;
 • Instruirea permanentă a salariaţilor din suma prevăzută pentru asigurarea finanţării pregătirii profesionale, de 0,5% din fondul de salarii.

V. Încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. nu face parte din categoria întreprinderilor publice care îndeplinesc obligaţii de serviciu public, având un scop comercial.

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 145/2001, prin divizarea parţială a R.A.TERMOFICARE Iaşi, în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobată prin Legea nr.207/1997, a prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitalul social al Societăţii TERMO-SERVICE IAŞI S.A. este deţinut în proporţie de 100% de Municipiul Iaşi care are calitatea de acţionar unic.

Societatea are ca activitate principală prestarea serviciilor de administrare a condominiilor, cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. are ca principal obiect de activitate prestarea de servicii de administrare a condominiului unităţii locative comune (financiar-contabilitate şi management proprietate cuvenit Asociaţiei), în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.l 14/1996 şi ale Statutului Asociaţiei de proprietari.

Dintre activităţile desprinse din documentaţia specificată anterior, enumerăm:

 1. Atribuţii generale:

- prestarea serviciilor generale de administrare a condominiilor într-o manieră dedicată. în sensul depunerii eforturilor rezonabile pentru asigurarea calităţii optime a acestora. în limitele şi condiţiile de calitate, legalitate, inclusiv de securitate a muncii;

- gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti;

- efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de utilităţi şi servicii;

- facilitarea cunoaşterii şi respectării, de către membrii ai condominiilor, a regulilor cu privire la proprietatea comună;

- gestionarea, în raport de competenţe, a modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice.

    b. Asigurarea managementului financiar al condominiului unităţii locative comune prin:

 • gestionarea bunurilor şi fondurilor băneşti, conform O.M.F.P. nr.3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • întocmirea listelor lunare de plată, privind cheltuielile de întreţinere ale condominiilor;
 • încasarea, în locuri specifice, a cotelor de contribuţie a proprietarilor/chiriaşilor, la cheltuielile curente ale condominiilor;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform sistemului aprobat de adunările generale a asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi din condominii;
 • efectuarea plăţilor către toţi furnizorii astfel:

- funcţie de încasările zilnice de la membrii asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi, cotele de contribuţie la cheltuielile lunare şi restanţele achitate de aceştia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele şi pentru asociaţii de către reprezentantul lor legal, astfel încât, asociaţiile să nu fie grevate de eventuale penalităţi sau cheltuieli disproporţionate privind comisioanele bancare, asigurând eficienţă managementului financiar;

- funcţie de încasările zilnice de la asociaţiile de proprietari sau chiriaşi, penalizările achitate de aceştia se vor plăti furnizorilor, la termenele stabilite în contractele de furnizare sau în angajamentele de plată asumate în numele şi pentru asociaţii de către reprezentanţii legali, astfel încât asociaţiile să nu fie grevate de cheltuieli disproporţionate privind comisioanele bancare, asigurând eficienţa managementului financiar;

 • sesizarea comitetelor executive în vederea somării sau notificării restanţierilor şi aplicarea procedurii de recuperare a restanţelor, cu penalizările aferente;
 • actualizarea fondului de rulment, cu avizul comitetului executiv;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi, specifice managementului financiar, în limitele termenilor;
 • controlul facturării corecte a consumurilor în funcţie de indexul contoarelor de bloc şi al contoarelor individuale;
 • realizarea, pentru taxele judiciare de timbru aferente cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, a taxelor de investire cu cereri a tribunalelor şi curţilor de arbitraj judiciar, respectiv cele aferente/presupuse de verificările în registrele publice cadastrale, fiscale sau de evidenţă a persoanelor, de către societatea TERMO-SERV1CE S.A., în calitate de administrator al condominiilor în cauză, a plăţilor, din contul Asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi.

c. Asigurarea managementului de proprietate al condominiului unităţii locative comune prin:

 • inventarierea tehnică a construcţiilor, întocmind anual un proces-verbal de inventariere, care se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor legali ai asociaţiilor asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi;
 • efectuarea de verificări, urmare a sesizărilor primite de la membrii asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi, în vederea înlăturării defecţiunilor apărute la instalaţiile aflate în folosinţă comună şi a eliminării cauzelor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor;
 • înştiinţarea comitetului executiv pentru luarea măsurilor necesare efectuării, la timp şi eficient, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
 • verificarea existenţei contractelor de închiriere între asociaţiile de proprietari sau chiriaşi şi persoane fizice sau juridice, care folosesc spaţii ori elemente din proprietatea comună.
 • supravegherea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere şi participarea la recepţia lor;
 • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în condominii;
 • verificarea sau avizarea indexului contoarelor de reţea în prezenţa reprezentantului asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi şi a reprezentantului furnizorului, precum şi a indexului contoarelor individuale;
 • asigurarea efectuării curăţeniei precum şi menţinerea acesteia la suprafeţele comune, astfel:

                        - măturarea zilnică a casei scării;

                       - spălarea săptămânală, cu apă şi detergenţi a casei scării;

                       - alte servicii de curăţenie a spaţiilor comune din imobil sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi, pe bază de deviz, şi contra cost.

 • asigurarea curăţeniei în spaţiile exterioare ale condominiilor, limitrofe acestora, astfel:

         - îngrijirea spaţiilor verzi prin tăierea ierbii şi toaletarea gardului viu de două ori pe an;

         - curăţarea zăpezii de pe terasele, aleile şi trotuarele aferente condominiilor atunci când este cazul;

         - alte servicii de curăţenie în spaţiile exterioare ale condominiilor sau altă periodicitate a acestora se vor putea asigura, numai la solicitarea asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi şi contra cost.

        d. Asigură managementul juridic al condominiului unităţii locative comune prin:

 • realizarea analizelor de risc juridico-économie a debitorilor, având particularităţi speciale (persoane juridice aflate în insolvenţă sau radiate, persoane fizice decedate şi cu proceduri succesorale neiniţiate, etc.);
 • optimizarea procedurilor interinstituţionale în scopul facilitării accesului la informaţii de interes public utile în valorificarea drepturilor legislative ale asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi;
 • consultarea registrelor publice de informaţii cadastrale în vederea înscrierii de privilegii imobiliare cu rang prioritar pentru debitorii aflaţi în proceduri executabile, în scopul garantării creanţelor asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi;
 • acţiuni de promovare şi apărare a intereselor asociaţiilor de proprietari sau chiriaşi administrate, ale Municipiului Iaşi în calitate de locator şi a intereselor societăţii;
 • întocmirea la cerere a documentaţiilor necesare cât şi a iniţierii procedurii de transformare a asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari pentru condominiile aflate în administrare, conform legislaţiei aplicabile.

          VI. Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligaţii de serviciu public

Activitatea Societăţii TERMO-SERVICE S.A. nu face obiectul asigurării de compensaţii sau plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară.

        VII. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net

Autoritatea publică tutelară aşteaptă să fie menţinut un echilibru între investiţii şi dividende. Preferinţa este pentru distribuirea dividendelor faţă de noi investiţii, iar deciziile consiliului trebuie cântărite în lumina interesului social de a finanţa afacerea precum şi a obiectivului de reducere a gradului de îndatorare.

De asemenea, se aşteaptă la creşterea nivelului de dividende, pe termen mediu şi lung, consiliul de administraţie având obligaţia de a informa din timp cu privire la eventualele schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această ţintă.

Acţionarul unic se aşteaptă la o performanţă îmbunătăţită a afacerii şi la reducerea costurilor asociate. în plus, se aşteaptă ca politica de dividende să fie legată de îmbunătăţirea performanţei şi reducerea costurilor.

Conform prevederilor art. 1 din O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, „profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează, pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflationiste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;

c^1)constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

           VIII. Politica de investiţii aplicabilă Societăţii TERMO-SERVTCE S.A.

Autoritatea publică tutelară solicită ca proiectele de investiţii proprii de dezvoltare identificate şi incluse în cadrul Programului anual şi multianual de investiţii înaintat de către Consiliul de Administraţie spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor şi Autorităţii Publice Tutelare să aibă în vedere prevederile documentelor strategice de dezvoltare ale Municipiului Iaşi.

Acţionarul unic se aşteaptă la realizarea unei politici de investiţii adecvate, ţinând cont de faptul că activitatea societăţii se desfăşoară într-un mediu concurenţial şi competitiv. în acest sens, planul de investiţii propus trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare precum şi a indicatorilor financiari şi nefinanciari aprobaţi.

Politica de investiţii trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului în perioada 2014 - 2020 şi în continuare, în scopul modernizării si îmbunătăţirii serviciilor prestate de către societate.

În vederea eficientizării activităţii cu privire la politica de investiţii a societăţii, este oportun a se lua în calcul o serie de măsuri, precum:

Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor prestate

 • Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor prestate;
 • Creşterea numărului de clienţi;
 • Acţiuni (măsuri) ca urmare a sesizărilor şi feed-backului primit în vederea creşterii portofoliului cât şi a încrederii proprietarilor de condominii;
 • Informarea corectă şi cuprinzătoare a clienţilor;
 • Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
 • Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi;
 • Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi;
 • Continuarea derulării programelor de investiţii şi dezvoltare;
 • Implementarea unei strategii de consolidare a relaţiilor cu clienţii - Strategia dedicată relaţiilor cu clienţii va promova următoarele valori: creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, optimizarea procesului de comunicare dintre Societatea TERMO-SERVICE IAŞI S.A. şi beneficiari, respectiv monitorizarea permanentă a opiniei beneficiarilor şi a cetăţenilor Municipiului Iaşi.

Conform art. 44 alin. (1) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:,.Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi publice se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 1. promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice;
 2. păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul colectivităţilor locale şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
 3. întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor;
 4. întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condiţiile legii;
 5. respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice;
 6. respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.*’

IX. Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale Societăţii TERMO-SERVICE IAŞI S.A.

Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale Societăţii şi Autoritatea publică tutelară ca acţionar unic, se va face conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare precum şi H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Organele de administrare şi conducere ale societăţii vor oferi structurii de guvemanţă corporativă din cadrul autorităţii publice tutelare orice informaţii şi documente solicitate referitoare la activitatea desfăşurată, în conformitate cu reglementările legale.

In caz de deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor, aceştia din urmă au obligaţia de a notifica, în scris, Autoritatea publică tutelară şi acţionarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea, precum şi impactul asupra indicatorilor de performanţă. Notificarea trebuie transmisă în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care a stat la baza devierii sau atunci când administratorii constată că o astfel de deviere este foarte probabilă.

X. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa serviciilor

Autoritatea publică tutelară este conştientă de importanţa societăţii precum şi calitatea siguranţei şi serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terţi. In consecinţă, se recomandă/se solicită Consiliului de administraţie ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informaţii în timp real cu privire la gradul de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor societăţii, în vederea fundamentării deciziilor.

Societatea va manifesta o preocupare continuă pentru obţinerea satisfacţiei clienţilon'beneficiarilor săi, prin controlarea activităţilor şi proceselor din cadrul societăţii, cu scopul de a spori eficienţa şi eficacitatea cu care se răspunde solicitărilor şi cerinţelor înaintate de către aceştia.

În acest context, compania va implementa un sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă urmărind în continuare:

 • creşterea eficienţei prin reducerea pierderilor;
 • anticiparea cerinţelor clienţilor şi, implicit, îmbunătăţirea imaginii societăţii;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
 • consecvenţă în aplicarea noilor tehnologii implementate sau în curs de implementare;
 • creşterea eficienţei interne printr-o mai bună organizare a muncii;
 • îmbunătăţirea planificării şi ţinerii sub control a proceselor şi, implicit, creşterea productivităţii şi reducerea costurilor.

Managementul mediului dă posibilitatea oricărei organizaţii sau unitate de afaceri să controleze impactul asupra mediului a activităţilor, produselor şi serviciilor. Un sistem de management al mediului efectiv poate reduce impactul activităţilor umane asupra mediului, poate identifica oportunităţile de reducere a costurilor precum şi reducerea riscurilor de contaminare a mediului.

XI. Etică, integritate şi guvernanţă corporativă

Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societăţii în 48 de ore de la adoptare şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern. Publicarea ca urmare a revizuirii se efectuează la data de 31 mai a fiecărui an.

În materia eticii, integrităţii şi a guvemanţei corporative, administratorii au următoarele competente si obligaţii:

 • de elaborare a Codului de etică şi de respectare a acestuia;
 • de denunţare a conflictelor de interese, definite confonn legislaţiei în vigoare şi conform reglementărilor interne ale Societăţii;
 • de a adopta comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situaţiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situaţie de conflict de interese;
 • de tratare cu discreţie a informaţiilor cu caracter confidenţial, astfel încât atât Societatea cât şi Autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciaţi ca urmare a comportamentului neprofesionist şi indiscret al administratorului/administratorilor, dar şi de deţinerea şi menţinerea unei reputaţii profesionale excelente;
 • în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data trimiterii în judecată, fără a fi necesare alte notificări.

În ceea ce priveşte organizarea comitetelor, administratorii au următoarele competente si obligaţii:

- Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administrator/membru în noul consiliu de administraţie, elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţii pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor/membrilor directoratului şi a altor funcţii de conducere.

- Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art.65 din Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

- În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de audit sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puţin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

- Subliniem importanţa revizuirii regulate a funcţionalităţii sistemului de control intern de către administratori, ca şi importanţa Comitetului de Audit din cadrul Consiliului, precum şi a lucrului acestuia cu auditori interni şi externi responsabili de aceste aspect.

- Întreprinderea publică va stabili prin actul constitutiv sau regulament intern modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

În ceea ce priveşte colaborarea dintre consiliu si auditori, auditorii interni raportează direct consiliului de administraţie.

În ceea ce priveşte colaborarea dintre consiliu şi directori, modul de organizare a activităţii directorului general se stabileşte prin decizia consiliului de administraţie, atribuţiile şi răspunderile fiind cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii. Fiecare administrator poate solicita directorului general informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii, acesta din urmă punând la dispoziţie, de îndată, documentele solicitate.

Directorul general va informa consiliul de administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere, precum şi de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lui.

XII. Aşteptări ale autorităţii publice tutelare privind cheltuieli de capital, reducere de cheltuieli şi alte aspecte ale afacerii

Potrivit prevederilor art. 19 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, „cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, (...) se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate sau prin alocaţii bugetare cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţilor prestate;
 2. protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
 3. reflectarea costului efectiv al fumizării/prestării serviciilor în structura şi nivelul tarifelor, al preţului biletelor sau al taxelor locale practicate;
 4. ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influenţelor generate de majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife;
 5. recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife sau taxe locale;
 6. acoperirea prin tarife şi taxe locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi întreţinere a serviciilor;
 7. calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif sau taxa în cazul gestiunii directe şi prin redevenţa în cazul gestiunii delegate.

În conformitate cu art. 39 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea servicilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: „Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale” şi art. 40 alin. (1): „Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie.”

De asemenea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea 51/2006: (2) „Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se asigură din următoarele surse:

 1. fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară gestiunea serviciilor;
 2. credite bancare, ce pot fi garantate de unităţile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare;
 3. fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
 4. fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit legii;
 5. fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare ia cofinanţarea unor programe de investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;
 6. fonduri puse la dispoziţie de utilizatori;
 7. alte surse, constituite potrivit legii.”

O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, conform art.9, alin. 1, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie şi a planului de management al directorilor operatorilor economici;

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.

Aşteptările acţionarului unic cu privire la cheltuieli sunt următoarele:

 • stabilirea de reguli generale privind aprobarea cheltuielilor viitoare, conform bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • reducerea plăţilor şi creanţelor restante, conform indicatorilor de performanţă din anexele contractelor de mandat;
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi modul de administrare a infrastructurii;
 • îmbunătăţirea performanţei operaţionale, precum productivitatea muncii şi reducerea costurilor;
 • administratorii să implementeze un sistem de analiză ex-post a investiţiilor şi să comunice către autoritatea publică tutelară orice îngrijorări cu privire la evaluarea ex- post a indicatorilor de performanţă, făcută de organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice;
 • controlul costurilor: este important ca întreprinderea publică să opereze în cea mai eficientă manieră posibilă, pentru a se asigura că utilizatorii primesc servicii la preţuri suportabile. Această abordare necesită o atenţie sporită îndreptată asupra costurilor, prin livrarea de servicii eficiente, în mod transparent şi sustenabil;
 • avertizare prealabilă asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare;
 • este important ca administratorii să informeze acţionarii în timp util de orice risc de deviere de la performanţa aşteptată;

Acţionarul se aşteaptă ca:

- administratorii să facă o cuantificare a riscurilor si să consulte în timp util acţionarii dacă se aşteaptă devieri semnificative de la ţintele previzionate;

- administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei întreprinderii publice pentru următoarea perioadă.

XIII. Concluzii

Ca acţionari, ne rezervăm dreptul de a solicita informaţii ulterioare cu privire la direcţia strategică a societăţii, ţinând seama de aşteptările generale exprimate în prezenta scrisoare şi analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, care să reflecte scenarii probabile de preţ.

Consiliul de administraţie va implementa recomandările menţionate anterior, în vederea maximizării valorii afacerii prin îmbunătăţirea performanţei şi un management eficace al capitalului, conform cu aşteptările din aceasta scrisoare.

Relații cu publicul

În vederea îmbunătăţirii serviciilor noastre vă puteţi adresa, pentru audienţe, la sediul central al societăţii, din Aleea Grădinari, nr. 8, PT 2 Metalurgie sau pe email contact@tsiasi.ro.

Telefon: 0232.212.230