I. INTRODUCERE

Website-ul https://tsiasi.ro (denumit în continuare Site-ul) este proprietatea exclusivă a TERMO-SERVICE SA (denumită în continuare TERMO-SERVICE), cu sediul social în municipiul Iaşi, Aleea Grădinari nr. 8, PT 2 Metalurgie, judeţul Iaşi, telefon 0232.212.230, e-mail contact@tsiasi.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub numărul J22/773/2001, având CUI 14134878.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră înseamnă conformarea la ”Termenii şi Condiţiile” de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă contractul dintre părţi.

Vă adresăm rugămintea de a citi cu atenție ”Termenii și Condițiile” înainte de a utiliza acest Site și de a realiza orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”. Prin exprimarea acceptului “Termenilor și Condiţiilor”, sunteţi de acord cu conținutul Politicii de confidențialitate, precum și cu toate celelalte Politici, principii aplicabile în mediul online, respectiv cu toate legile și reglementările în vigoare.

În situația în care nu sunteți de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

TERMO-SERVICE, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.tsiasi.ro, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate, Politica de cookie şi Termenii şi Condiţiile de folosire, fără a vă informa în prealabil. În acest sens, vă rugăm să vizualizați periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi admis să le respectaţi.

Puteți identifica momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați/modificați prin citirea precizării “Actualizat la data de ....”.

Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe site-ul administrat de TERMO-SERVICE, incluzând și versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații, dar și serviciilor de care puteți beneficia prin intermediul Site-ului.

Aplicabilitate

Termenii şi condiţiile prezentate sunt valabile şi se aplică Site-ului pentru care TERMO-SERVICE are calitatea de autor/proprietar/administrator.

II. DEFINIȚII

Prezenții “Termeni și Condiții” sunt aplicabili tuturor accesărilor sau vizitelor pe Site, precum și serviciilor oferite de către TERMO-SERVICE prin intermediul site-ului său, https://tsiasi.ro.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos au următorul înțeles:

ADMINISTRATOR (al Asociației de proprietari) - persoană fizică ori persoană fizică în calitate de reprezentant al persoanei juridice de drept public ori de drept privat - care are ca obiect de activitate administrarea condominiilor. Administratorilor de imobile li se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 

ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI - formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii;<

 

CONDOMINIU - imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, în care există cel puțin trei proprietăți individuale reprezentate de locuințe și locuințe sau spații cu altă destinație, după caz, și cote-părți indivize de proprietate comună;

 

BENEFICIAR - va fi utilizatorul-client (proprietar, chiriaș sau reprezentant al acestuia) prin autentificarea pe site-ul web https://tsiasi.ro și prin acceptul prezenților ”Termeni si Condiții”;

 

CARD - reprezintă un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat și individualizat, care permite deținătorului său să utilizeze disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la banca emitentă a cardului;

 

CONTRACT - prezentul contract încheiat între clientul-utilizator și societatea TERMO-SERVICE, denumit și „Termeni și Condiții”, prin parcurgerea de către acesta a tuturor etapelor tehnice descrise în cadrul „Termeni și Condiții”;

 

COMUNICARE COMERCIALĂ - reprezintă orice formă de comunicare menită să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema (logo-ul) TERMO-SERVICE;

 

COOKIE - înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă etc.), atunci când utilizatorul accesează https://tsiasi.ro, folosit in scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și Site;

 

DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

ÎNSCRIEREA - solicitarea transmisă de către utilizatorul Site-ului, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea utilizării de servicii online oferite prin intermediul site-ului https://tsiasi.ro, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții;

 

LINK - înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este direcționat atunci când accesează elementul de navigație;

 

LOCATAR - reprezintă persoana fizică, care fie în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice care deține dreptul de folosință al unui imobil denumit apartament, accesează și utilizează site-ul https://tsiasi.ro, prin autentificarea în contul său personal prin intermediul adresei de e-mail și a parolei sau prin autentificarea pe contul de pe site-ul web https://tsiasi.ro deja deținut de către persoana fizică/juridică pe care o reprezintă (în contextul în care Asociația de Proprietari a devenit client al TERMO-SERVICE), și care folosește soft-ul pus la dispoziție de către https://tsiasi.ro, pentru a gestiona soldul curent, lista individuală, introducerea autocitirii apometrelor, precum și pentru efectuarea plăților cheltuielile periodice datorate Asociației de Proprietari;

 

LOCUINȚĂ - imobil, denumit și ”apartament” în cadrul ”Termenilor și Condițiilor”, constând în unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare sau componentă a unei construcţii, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, având acces direct sau servitute de trecere şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit;

 

OPERATOR - TERMO-SERVICE SA, cu sediul social în municipiul Iaşi, Aleea Grădinari nr. 8, PT 2 Metalurgie, judeţul Iaşi, telefon 0232.212.230, e-mail contact@tsiasi.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub numărul J22/773/2001, având CUI 14134878, care poate fi denumit în cuprinsul prezenților Termeni și Condiții sub denumirea de TERMO-SERVICE;

 

PLATFORMĂ DE PLATĂ - este sistemul de plată electronică pus la dispoziția operatorului TERMO-SERVICE de către ROMCARD, în vederea utilizării serviciilor de plată oferite prin intermediul site-ului https://tsiasi.ro;

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

PRESTATOR - înseamnă societatea TERMO-SERVICE, în rolul său de Administrator care propune atât locatarilor un program de tip software, ușor utilizabil și accesibil oricui, în scopul informării cu privire la situația fiecărui apartament în parte privind soldul curent, lista individuală, introducerea autocitirii apometrelor, precum și pentru efectuarea plăților prin intermediul acestui site web, care respectă cadrul legal privind realizarea acestor activități, respectiv cadrul contractual constând în prezenții Termeni și Condiții, cu titlu de Contract de prestări servicii informatice;

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI - reprezintă asociaţia de proprietari în încheierea și executarea contractelor şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia. El reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o decizie a adunării generale a proprietarilor. Preşedintele asociaţiei de proprietari supraveghează şi urmăreşte punerea în practică a hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor Comitetului executiv. Acesta, în funcţie de situaţie, poate recomanda Comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri împotriva celor care nu respectă regulile, regulamentele, hotărârile asociaţiei de proprietari, conform prevederilor legale şi statutare;

 

SERVICIU - orice serviciu furnizat de TERMO-SERVICE prin intermediul Site-ului, în condițiile prevăzute în ”Termeni și Condiții”, constând în efectuarea plăților, introducerea autocitirii apometrelor, informarea cu privire la soldul curent, vizualizarea listei individuală;

 

SECȚIUNE - înseamnă o pagină din cadrul site-ului web https://tsiasi.ro;

 

SITE WEB - însemnă site-ul https://tsiasi.ro;

 

STOCAREA - reprezintă păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau a informațiilor;

 

TRANZACȚIE - este demersul prin care deținătorul de card își poate achita cheltuielile aferente locuinței sale, astfel cum acestea sunt prezentate în aplicația TERMO-SERVICE prin intermediul sistemului de plată cu cardul, sistem gestionat de către ROMCARD;

 

UTILIZATOR - orice persoană fizică care accesează Site-ul și vizualizează conținutul de pe acesta, fără a se autentifica folosind adresa de e-mail și parola;

 

UTILIZATOR-CLIENT - reprezintă persoana fizică care accesează și utilizează site-ul https://tsiasi.ro prin autentificarea în contul său personal prin intermediul adresei de e-mail și a parolei sau prin autentificarea pe contul de pe site-ul web https://tsiasi.ro deja deținut de către o persoană fizică/juridică pe care o reprezintă (în contextul în care Asociația de Proprietari a devenit client al TERMO-SERVICE). Utilizatorul-client poate deține funcția de Președinte al asociației de proprietari sau orice altă persoană fizică ce are puterea de a reprezenta Asociația de Proprietari, în momentul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de către TERMO-SERVICE prin intermediul Site-ului;

 

VIZITĂ - orice accesare de către o persoană a site-ului web https://tsiasi.ro sau a unei subsecțiuni din cadrul acestuia.

III. UTILIZAREA https://tsiasi.ro

Dumneavoastră aveți posibilitatea de a accesa Site-ul și de a vizualiza conținutul acestuia fără a deține un cont de utilizator. Cu toate acestea, pentru a putea beneficia de toate serviciile oferite de Site, va fi necesar să vă autentificați sau să vă creați un cont.

Sunteți responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe Site de către dumneavoastră, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de dumneavoastră.

De asemenea, sunteți de acord:

a) să furnizați informații adevărate, exacte, actuale și complete despre dumneavoastră, și

b) să mențineți și să actualizați în timp util informațiile furnizate pentru ca acestea să fie reale, exacte, actuale și complete. Dacă furnizați orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau TERMO-SERVICE are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, operatorul are dreptul de a refuza orice solicitare și/sau de a nu da curs solicitărilor recepționate prin intermediul site-ului.

Datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de cookie. Prin utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sunteți de acord cu prelucrarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de cookie) a anumitor date cu caracter personal, inclusiv transferul acestor date pentru utilizarea, modificarea și stocarea de către TERMO-SERVICE și a punctelor sale de lucru.

TERMO-SERVICE nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității dumneavoastră de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către dumneavoastră a datelor furnizate sau autorizarea de către dumneavoastră acordată unei alte persoane pentru a folosi datele dumneavoastră personale.

IV. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE UTILIZATORILOR https://tsiasi.ro

În ceea ce privește utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web https://tsiasi.ro, precum și conținutul pe care îl completați în calitate de utilizator în formularul pus la dispoziție de către Site în cadrul secțiunii de “Contact rapid”, ”Creează cont”, dar și în cadrul altor secțiuni de pe Site, răspundeți legal și garantați că:

        - aveți dreptul legal de accesare a serviciilor oferite de TERMO-SERVICE prin intermediul site-ului web https://tsiasi.ro, sau ați fost autorizat/împuternicit de către titularul contului de client pentru toate acțiunile pe care le întreprindeți în numele său pe site-ul https://tsiasi.ro;

        - veți păstra confidențialitatea informațiilor de acces la serviciul contul de client deschis pe hhttps://tsiasi.ro (user și parolă) și a datelor accesate prin intermediul acestui serviciu, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informații de acces către un terț;

        - datele transmise operatorului TERMO-SERVICE sunt corecte și veridice, și le veți folosi în mod just în conformitate cu prezentul document. Nu poate fi ținut responsabil operatorul pentru utilizarea defectuoasă a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului în cazul în care clientul furnizează unei alte persoane informațiile primite ori aceste informații ajung în posesia unor terți fără culpa operatorului;

        - sunteți direct responsabil pentru toate acţiunile şi erorile făcute de dumneavoastră care conduc la pierderi materiale şi/sau prejudicii de orice fel, pentru dumneavoastră sau pentru terţi, indiferent dacă ați acţionat cu intenţie, neglijenţă sau din imprudenţă.

De asemenea, nu veți proceda la următoarele acțiuni și nici nu veți permite altei persoane, direct sau indirect:

        - comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a oricărui conținut sau informație pe care nu aveți dreptul să o furnizați în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;

        - comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unor informații care nu au caracter public sau sunt date personale care conduc la identificarea unei alte persoane, fără a avea consimțământul explicit al acelei persoane;

        - comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a oricăror informații care încalcă orice patent, marcă comercială, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale altei părți în alt mod;

        - restricționarea sau împiedicarea accesului altor utilizatori în vizitarea sau navigarea pe Site, inclusiv folosirea unor metode de „hacking” sau schimbarea interfeței Site-ului;

        - accesarea sau încercarea de accesare a Site-ului sau a unor secțiuni din cadrul acestuia prin orice alt mijloc decât prin interfața disponibilă utilizatorilor;

        - realizarea de modificări asupra Site-ului în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat la acesta;

        - folosirea Site-ului sau a materialelor din cadrul acestuia scopuri ilegale sau cu rea-credință.

În situația în care doriți să prezentați orice idei, sugestii, documente și/sau propuneri în cadrul formularului disponibil pe Site în cadrul secțiunii de “Contact rapid” recunoașteți și sunteți de acord că:

        - mesajele trimise de dumneavoastră nu conțin informații confidențiale;

        - TERMO-SERVICE nu este responsabilă cu privire la confidențialitatea, explicită sau implicită, a datelor furnizate;

        - TERMO-SERVICE are dreptul de a utiliza sau dezvălui (respectiv de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) această corespondență în orice scop, în orice mass-media;

        - mesajele și informațiile transmise de dvs. vor deveni în mod automat proprietatea TERMO-SERVICE, fără nicio obligație față de TERMO-SERVICE în relaționarea cu dumneavoastră;

        - dumneavoastră nu aveți dreptul de a solicita nicio compensație de orice fel de la TERMO-SERVICE în niciun caz.

V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI RESTRICȚII DE UTILIZARE

Drepturi de autor

TERMO-SERVICE este autorul Site-ului şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislaţiei române şi internaţionale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustraţii, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ş.a.m.d sunt proprietatea TERMO-SERVICE sau sunt licenţiate de TERMO-SERVICE pentru a fi folosite.

Licenţe de utilizare

TERMO-SERVICE va acorda o licenţă limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea TERMO-SERVICE. Această licenţă nu include:

        - revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informaţiilor prezentate pe Site;

        - download-ul sau copierea informaţiilor legate de conturi utilizator;

        - utilizarea tehnicilor tip data mining, roboţilor sau tehnologiilor similare care permit extragerea şi analiza datelor.

TERMO-SERVICE va acorda o licenţă limitată, revocabilă si ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie TERMO-SERVICE sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greşită sau jignitoare. Licenţa acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii TERMO-SERVICE fără acordul prealabil scris al TERMO-SERVICE.

Conţinutul Site-ului, integral şi/sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al TERMO-SERVICE.

Mărci

Domeniul tsiasi.ro este deţinut de către TERMO-SERVICE. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui tsiasi, în forma directă sau "ascunsă" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a TERMO-SERVICE este interzisă şi se pedepseşte conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licenţele acordate de către TERMO-SERVICE, conform cu cele de mai sus.

Condiţii de utilizare. Garanţii

Site-ul este furnizat de către TERMO-SERVICE pe o bază "aşa cum este" şi "atât cât este disponibil". TERMO-SERVICE nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la tsiasi.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Utilizatorul foloseşte Site-ul pe riscul propriu, TERMO-SERVICE fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe Site. TERMO-SERVICE nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. TERMO-SERVICE nu acordă niciun fel de garanţie pentru conţinutul şi utilizarea acestui Site. Informaţiile publicate corespund realităţii la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile şi produsele prezentate pe Site nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea TERMO-SERVICE, trimiteţi-ne un e-mail pe contact@tsiasi.ro.

Drepturi de proprietate intelectuală

TERMO-SERVICE respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veţi considera că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresaţi TERMO-SERVICE o notificare care să cuprindă:

        - semnatura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;

        - o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciaţi că au fost încălcate;

        - o indicare a locaţiei pe Site unde apreciaţi că aceste drepturi au fost încălcate;

        - adresa, numărul de telefon şi adresa e-mail a dumneavoastră;

        - o declaraţie pe proprie răspundere conform căreia sunteţi convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deţinătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;

        - o declaraţie notarială pe proprie răspundere conform căreia acţionaţi cu bună credinţă, că notificarea este completă şi corectă şi că sunteţi deţinătorul drepturilor sau acţionaţi în numele său.

VI. LINK-URI CĂTRE ALE SITE-URI SAU PLATFORME WEB

Site-ul poate acorda link-uri către site-uri web ori platforme ale unor terțe părți. În cazul în care veți utiliza link-uri, veți părăsi site-ul nostru. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți se referă strict relația dintre dumneavoastră și terțele părți.

Site-urile sau platformele terțelor părți nu se află sub controlul TERMO-SERVICE, iar societatea noastră nu își poate asuma răspunderea privind calitatea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care putem oferi link-uri.

De asemenea, TERMO-SERVICE nu răspunde pentru serviciile disponibile în cadrul platformei de plată oferită de către ROMCARD, fiind exonerată de orice răspundere referitor la îndeplinirea sau neîndeplinirea dispozițiilor legale de către platforma de plată a ROMCARD în privința legislației care reglementează comerțul online, protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea datelor, proprietatea intelectuală și alte elemente importante privind comerțul de servicii online, astfel cum acestea sunt reglementate la nivel național și/ sau internațional.

Prin furnizarea acceptului ”Termenilor și Condițiilor” exonerați în mod complet și irevocabil TERMO-SERVICE, de asemenea renunțați la orice pretenție sau cerere împotriva TERMO-SERVICE cu privire la astfel de link-uri sau site-uri care sunt proprietate a unor părți terțe.

VII. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Orice încălcare a prezenților “Termeni si Conditii”, inclusiv utilizarea neautorizată a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua măsuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la inițierea unor procese civile, penale sau de altă natură.

Înțelegeți și consimțiți că rămâne la latitudinea TERMO-SERVICE și fără o notificare prealabilă, faptul că TERMO-SERVICE poate impune restricții sau bloca accesul dumneavoastră la Site sau la serviciile oferite prin intermediul acestuia, poate anula anumite servicii sau opțiuni, poate refuza să onoreze anumite servicii in derulare sau viitoare în ceea ce privește relația cu dumneavoastră ori cu o persoană care acționează în mod concertat cu dumneavoastră, în măsura în care consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile TERMO-SERVICE sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate/nerespectate.

VIII. DECLARAȚIA DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate în cadrul acestuia și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului Site sunt furnizate ca atare, fără vreo garanție specială sau implicită.

Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate și înțelegeți riscurile care ar putea rezulta din utilizarea Site-ului și din încrederea acordată acestuia. Niciun punct de vedere, comunicat sau declarație a TERMO–SERVICE, furnizat prin intermediul Site-ului sau în alt mod, nu constituie o garanție.

Accesarea Site-ului și a conținutului acestuia se face pe propria dumneavoastră răspundere. Totodată, veți fi singura persoană răspunzatoare pentru orice daună cauzată sistemului din computerul dumneavoastră sau pentru pierderea de date sau informații care ar putea urma din descărcarea unor astfel de materiale.

Site-ul poate conține inadvertențe, erori, informații sau materiale care încalcă acești Termeni și Condiții. De asemenea, pot fi realizate modificări neautorizate asupra Site-ului de către terțe părți. În acest context, TERMO-SERVICE depune eforturi să asigure integritatea Site-ului, însă nu poate să emită garanții referitoare la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

IX. RĂSPUNDEREA

În conformitate cu limitele legale, vă exprimați acordul și vă asumați că atât TERMO-SERVICE, cât și furnizorii, angajații proprii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi numiți răspunzători față de dumneavoastră sau de un terț pentru orice incidente/consecințe/daune, directe sau indirecte, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) potrivit prevederilor oricărui contract sau neglijență în legătură cu Site-ul.

X. ACCESAREA https://tsiasi.ro. CUM POT SĂ DEVIN UTILIZATOR-CLIENT AL https://tsiasi.ro

Orice persoană fizică ce accesează Site-ul și vizualizează conținutul acestuia fără autentificarea prealabilă, dobândește calitatea de utilizator.

Pentru utilizarea serviciilor oferite prin intermediul Site-ului, este necesară autentificarea folosind adresa de e-mail și parola, pentru a realiza plăți, a gestiona soldul curent, a accesa lista individuală, pentru a introduce autocitirea apometrelor.

În acest context, veți deveni utilizator-client al serviciilor oferite de site prin crearea contului de client și prin transmiterea către TERMO-SERVICE a unei copii după o chitanță emisă de casieriile TERMO-SERVICE.

XII. ÎNCHEIEREA CONTRACTUL ÎNTRE DVS. ȘI OPERATORUL TERMO-SERVICE

Pentru a beneficia de aplicațiile oferite prin intermediul https://tsiasi.ro este necesară încheierea prezentului contract denumit “Termeni și Condiții” între dvs. și TERMO-SERVICE (operatorul site-ului).

Prezentul contract se va încheia între dvs. fie în calitate de Locatar, fie în calitate de Președinte de asociație de proprietari, în situația în care vă veți crea un cont pe site-ul https://tsiasi.ro.

XII. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi asigurată de către TERMO-SERVICE (operatorul site-ului), în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate și ale Politicii de cookie.

XIII. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Termenii şi condiţiile de folosire se supun legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul TERMO-SERVICE. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecatorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul TERMO-SERVICE.

XIV. ÎNCETAREA

Prezenții “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu prevederile menționate

TERMO-SERVICE își asumă dreptul de a denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și/sau de a impune restricții privind accesul la Site sau la oricare secțiune a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetată a drepturilor de autor.

Vă exprimați acordul că TERMO-SERVICE nu este răspunzător pentru dumneavoastră sau orice terță parte pentru orice încetare sau restricționare a accesului la Site sau la conținutul acestuia.

XV. ALTE CLAUZE

TERMO-SERVICE are dreptul de a revizui și de a actualiza prezenții “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără a anunța înainte utilizatorii. În acest sens, vă rugăm să verificați conținutul “Termenilor și Condițiilor”, respectiv a Politicii de confidențialitate și a Politicii de cookie, atunci când accesați Site-ul.

Dacă aveți întrebări referitoare la informațiile prezentate în cadrul acestei pagini, ne puteți scrie la adresa de e-mail contact@tsiasi.ro.

 

Data afișării pe site: 05.06.2020